Reklama

Kidizoom – to wyjątkowa zabawka, popularna wśród dzieci na całym świecie. Twoje dziecko może tworzyć własne sesje fotograficzne, kręcić filmy i kreować swój własny świat!

Ki­di­zo­om Twist Plus in­spi­ru­je dzie­ci do fo­to­gra­fo­wa­nia i kre­owa­nia wła­sne­go świa­ta. Fan­ta­stycz­nie po­bu­dza wy­obraź­nię! Ten wy­jąt­ko­wy apa­rat da­je wie­le moż­li­wo­ści edy­cji i za­chę­ca do two­rze­nia wła­snych wi­zji obra­zu. Dzię­ki moż­li­wo­ści obra­ca­nia obiek­ty­wu mo­żesz ro­bić zdję­cia in­nym, a tak­że sa­me­mu so­bie. Z Ki­di­zo­omem Twi­stem pstry­ka­nie sel­fie to pest­ka!

Cechy aparatu:
- ma­try­ca 2 Mpix
- 4-krot­ny zoom cy­fro­wy
- ko­lo­ro­wy ekran 2,2 ca­la
- moż­li­wość podłą­cze­nia do TV
- po­nad 40 śmiesz­nych efek­tów do zdjęć
- wbu­do­wa­na lam­pa bły­sko­wa z au­to­fo­cu­sem
- po­dwój­ny wi­zjer – bar­dzo du­że uła­twie­nie dla dziec­ka
- moż­li­wość ro­bie­nia zdjęć, fil­mi­ków i na­gry­wa­nia dźwię­ków
- 256 MB pa­mię­ci wbu­do­wa­nej – do 400 zdjęć lub 10 min. fil­mu
moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci, dzię­ki gniaz­du na po­pu­lar­ne kar­ty pa­mię­ci SD (kar­ta SD nie jest czę­ścią ze­sta­wu)
- 5 ła­twych gier, któ­re za­pew­nią świet­ną roz­ryw­kę dla naj­młod­szych, np. w po­dró­ży
- apa­rat po­sia­da sze­reg efek­tów, któ­re moż­na do­łą­czyć do zdjęć i do fil­mów
- w opa­ko­wa­niu znaj­du­je się ka­bel USB umoż­li­wia­ją­cy podłą­cze­nie apa­ra­tu do kom­pu­te­ra i ko­pio­wa­nie zdjęć.