Reklama

Aparat Ki­di­zo­om Twist Plus to bardzo prosty apart dla dzieci, który da­je wie­le moż­li­wo­ści edy­cji i za­chę­ca do two­rze­nia wła­snych wi­zji obra­zu. Dzię­ki moż­li­wo­ści obra­ca­nia obiek­ty­wu mo­żesz ro­bić zdję­cia in­nym, a tak­że sa­me­mu so­bie. 

Aprat posiad ko­lo­ro­we fil­try, ani­ma­cje po­klat­ko­we, na­gry­wa­nie mó­wią­ce­go al­bu­mu i per­so­na­li­za­cja gier czy­nią ten apa­rat wy­jąt­ko­wym i stwa­rza­ją no­we moż­li­wo­ści za­ba­wy. Apa­rat Ki­di­zo­om zo­stał obu­do­wa­ny bez­piecz­nym, mięk­ki two­rzy­wem, dzię­ki cze­mu jest tr­wal­szy i bar­dziej od­por­ny na zde­rze­nia. Po­dwój­ny wi­zjer za­sto­so­wa­no na po­trze­by i moż­li­wo­ści wi­dze­nia dzie­ci.

Najważniejsze cechy aparatu:

 • ma­try­ca 2 Mpix
 • 4-krot­ny zoom cy­fro­wy
 • ko­lo­ro­wy ekran 2,2 ca­la
 • moż­li­wość podłą­cze­nia do TV
 • po­nad 40 śmiesz­nych efek­tów do zdjęć
 • wbu­do­wa­na lam­pa bły­sko­wa z au­to­fo­cu­sem
 • po­dwój­ny wi­zjer – bar­dzo du­że uła­twie­nie dla dziec­ka
 • moż­li­wość ro­bie­nia zdjęć, fil­mi­ków i na­gry­wa­nia dźwię­ków
 • 256 MB pa­mię­ci wbu­do­wa­nej – do 400 zdjęć lub 10 min. fil­mu
 • moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci, dzię­ki gniaz­du na po­pu­lar­ne kar­ty pa­mię­ci SD (kar­ta SD nie jest czę­ścią ze­sta­wu)
 • 5 ła­twych gier, któ­re za­pew­nią świet­ną roz­ryw­kę dla naj­młod­szych, np. w po­dró­ży
 • apa­rat po­sia­da sze­reg efek­tów, któ­re moż­na do­łą­czyć do zdjęć i do fil­mów
 • w opa­ko­wa­niu znaj­du­je się ka­bel USB umoż­li­wia­ją­cy podłą­cze­nie apa­ra­tu do kom­pu­te­ra i ko­pio­wa­nie zdjęć.